Pravila in pogoji uporabe storitve Vaven

Objavljeno: 2. julij 2022

1. Splošno:

1.1 Vsebina teh Pravil in pogojev so zavezujoč pravni sporazum, kadarkoli Obiskovalec ali Uporabnik dostopa in uporablja spletno mesto www.vaven.co in vseh poddomen ter vseh vsebin ter storitev, ki so dostopne preko domene www.vaven.co v (nadaljevanju "Spletno mesto Vaven")

1.2 Pravila in pogoji uporabe določajo način uporabe Spletnega mesta Vaven.

1.3 Lastnik in upravljalec spletnega mesta Vaven je družba Vaven, d.o.o. s poslovnim naslovom: Litostrojska 40b, SI-1000 Ljubljana, ID za DDV: 65185714

1.4 Lastnik in upravljalec Spletnega mesta Vaven, družba Vaven, d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb teh Pravil in pogojev uporabe. Uporabnikova dolžnost je, da občasno preveri spremembe, saj nadaljnja uporaba Spletnega mesta Vaven pomeni sprejetje vseh sprememb, ki stopijo v veljavo z dnem njihove objave.

2. Uporabljeni izrazi:

Spletno mesto Vaven je spletna stran, ki je dostopna na domeni www.vaven.co in vključuje vse poddomene ter vse vsebine, storitve in funkcionalnosti, ki so dostopne preko domene www.vaven.co.

VAVEN je upravitelj in lastnik Spletnega mesta Vaven je družba Vaven, d.o.o. s poslovnim naslovom Litostrojska 40b, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: 65185714

Obiskovalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki dostopa do Spletnega mesta Vaven in ne ustvari uporabniškega računa ter ima zato na voljo omejen obseg vsebin, storitev in funkcionalnosti Spletnega mesta Vaven.

Uporabnik spletnega mesta Vaven je fizična (s.p.) ali pravna oseba, ki obišče spletno mesto Vaven ter opravi registracijo in ustvari uporabniški račun. Uporabniku pripada eno uporabniško ime ter mora biti ob dnevu registracije star najmanj 18 let. Uporabnik lahko v svojem uporabniškem računu nastopa istočasno kot Oglaševalec, Ponudnik spletnega oglasnega prostora ali Vaven spletni trgovec.

Oglaševalec je fizična (s.p.) ali pravna oseba, ki si ustvari uporabniški račun na Spletnem mestu Vaven in ustvari vsaj en oglas. Oglas lahko objavi na lastnem spletnem mestu ali omogoči objavo in oglaševanje oglasa pod vnaprej dogovorjenimi plačilnimi pogoji Ponudniku spletnega oglasnega prostora.

Ponudnik spletnega oglasnega prostora je fizična ali pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost za ponujanje spletnega oglasnega prostora in si ustvari uporabniški račun na Spletnem mestu Vaven ter pod vnaprej dogovorjenimi plačilnimi pogoji, ponuja spletni prostor oglaševalcem.

Vaven spletni trgovec je fizična oseba ali pravna oseba z registrirano dejavnostjo, ki ustvari uporabniški račun na Spletnem mestu Vaven ter uporablja storitev "Vaven e-trgovina" z namenom spletnega oglaševanja in spletne prodaje blaga in storitev na lastnem spletnem mestu ali na spletnem mestu Ponudnika spletnega oglasnega prostora. Uporabnik z registracijo na Spletnem mestu Vaven in uporabo storitve "Vaven e-trgovina" pridobi vzpostavitev spletnega plačilnega sistema Stripe, ki ga uporablja za vse bančne transakcije pri uporabi storitve "Vaven e-trgovina".

Vaven e-trgovina je storitev Spletnega mesta Vaven, ki omogoča Uporabniku izdelavo in objavo oglasa, ki omogoča neposredno spletno prodajo izdelkov in storitev Kupcem.

Kupec je fizična ali pravna oseba, ki preko oglasa na spletu opravi nakup preko storitve "Vaven e-trgovina". Registracija za Kupca ni potrebna, vendar mora za dokončanje spletnega nakupa posredovati vse zahtevane podatke, ki jih spletni nakupni obrazec zahteva.

Potrošnik je fizična oseba po Zakonu o varstvu potrošnikov, ki nastopa v vlogi Kupca, ki neposredno preko oglasa na spletu opravi nakup preko storitve "Vaven e-trgovina". Registracija za kupca ni potrebna, vendar mora za dokončanje spletnega nakupa posredovati vse zahtevane podatke, ki jih spletni nakupni obrazec zahteva.

2.1 Obiskovalec ali Uporabnik z obiskom in uporabo Spletnega mesta Vaven sprejema in soglaša z uporabo teh Pravil in pogojev ter se zavezuje, da jih bo spoštoval ter ravnal v skladu z njimi.

2.2 Obiskovalec, ki želi uporabljati vse funkcionalnosti Spletnega mesta Vaven, se mora registrirati in ustvariti uporabniški račun. Obiskovalec se ob registraciji zavezuje, da bo navedel popolne in resnične podatke. Izdajanje za tretjo osebo oziroma vpisovanje podatkov tretjih oseb, je brez njenega pisnega dovoljenja kaznivo dejanje. Po opravljeni registraciji Obiskovalec postane Uporabnik Spletnega mesta Vaven.

2.3 Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega gesla, ki ga je priporočljivo občasno zamenjati. Za primere zlorabe uporabniškega gesla VAVEN ne odgovarja. V primeru domnevne zlorabe uporabniškega gesla, je Uporabnik dolžan domnevno zlorabo nemudoma sporočiti VAVEN-u, da lahko ustrezno ukrepa.

2.4 Uporabnik je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi nastala tretji osebi zaradi nepooblaščenega dostopa do njegovega uporabniškega računa ter za vse tako objavljene vsebine na Spletnem mestu Vaven.

2.5 Uporabniki Spletnega mesta Vaven lahko koristijo tehnično pomoč na elektronskem naslovu: info@vaven.co

2.6 Uporabnik je dolžan za potrebe tehnične pomoči posredovati svoje resnično ime ter hkrati soglaša, da bo posredoval resnične informacije, ki jih tehnična pomoč potrebuje za potrebe uspešnega reševanja tehničnih težav.

2.7 Z registracijo na Spletnem mestu Vaven, Uporabnik soglaša in dovoli uporabo ter obdelavo posredovanih podatkov za namen delovanja Spletnega mesta Vaven.

2.8 Uporabnik soglaša, da na elektronski naslov, ki je vpisan v Uporabniškem profilu na Spletnem mestu Vaven, VAVEN lahko pošilja elektronska sporočila, ki so sistemske, informativne ali marketinške narave. VAVEN ne prevzema odgovornosti za pravočasno in celovito posredovanje elektronskih sporočil.

2.9 Uporabnik soglaša, da VAVEN obdeluje prejete osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z lastno Politiko zasebnosti.

2.10 VAVEN jamči, da bo prejete osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z namenom, za katerega so zbrani in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

2.11 Spletno mesto Vaven omogoča pošiljanje sporočil (Chat) med Uporabniki ter pošiljanje elektronskih sporočil na e-naslove tretjim osebam. Uporabnik soglaša, da je pošiljanje sporočil in pošiljanje sporočil na e-naslove tretjim osebam namenjeno izključno tržnemu dogovoru med Oglaševalcem in Ponudnikom spletnega oglasnega prostora. Strogo je prepovedano v kakšnikoli elektronski komunikaciji na Spletnem mestu Vaven:

 • objavljanje katerekoli vsebine, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo;
 • objavljati povezave na spletne strani, za katere nimate dovoljenja;
 • oglaševati posredniške storitve;
 • objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin;
 • uporaba groženj, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja;
 • uporaba komunikacije, ki bi na kakršenkoli način nakazovala na diskriminacijo, predvsem a ne samo glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja;
 • uporabljati osebne podatke tretjih oseb, brez njenega pisnega soglasja;
 • povpraševati po donacijah in sponzorstvih, razen če ni v dogovoru z VAVEN-om;
 • posredovati preteča oziroma zastrašujoča sporočila;
 • uporabljati robote oziroma skripte za avtomatizirano posredovanje več sporočil hkrati;

2.12 Prepovedana je uporaba programskih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz Spletnega mesta Vaven.

2.13 Uporabnik se strinja, da VAVEN lahko analiza elektronsko komunikacijo na Spletnem mestu Vaven ter začasno zadrži elektronska sporočila ter izključi ter izbriše uporabniški račun Uporabnika zaradi kršenja teh Pravil in pogojev uporabe.

2.14 VAVEN si prizadeva ohranjati Spletno mesto Vaven prosto vseh oblik neželjene in neprimerne komunikacije ter škodljive programske opreme.

3. Oglaševanje na Spletnem mestu Vaven

3.1 Spletno mesto Vaven Uporabnikom omogoča izdelavo in objavljanje oglasov ter ponujanje, iskanje in plačilo storitev spletnega oglaševanja.

3.2 Uporabnik izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja. Hkrati zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti oglaševanja ter dejavnosti, ki jo oglašuje.

3.3 VAVEN kot ponudnik Spletnega mesta Vaven ni lastnik, nadzornik ali upravljalec spletnih oglasov, ni pogodbena stranka v pogodbah, sklenjenih posredno ali neposredno med Uporabniki, niti ni nepremičninski posrednik, zavarovalnica, organizator ali prodajalec oglasnega prostora.

3.4 VAVEN ni stranka med pogodbami in nastopa zgolj kot posrednik med Uporabniki ter omogoča javno objavo spletnih oglasov.

3.5 Uporabniki, ki objavijo oglas, so seznanjeni in soglašajo, da bo vsebina njihovih oglasov, oddanih na Spletno mesto Vaven, vidna vsem Uporabnikom v primeru, da tako označijo v nastavitvah Spletnega mesta Vaven.

3.6 Oglas mora vsebovati resnične in preverljive podatke o predmetu ali storitvi, ki se prodaja. V oglasih ni dovoljeno navajati in prikazovati predmetov ali storitev, ki niso predmet prodaje.

3.7 Fotografije, ki so del oglasa morajo biti resnične fotografije predmeta, ki se prodaja. Oglas, ki prikazuje storitev, mora vsebovati slikovni material, ki ustreza vsebini oglasa.

3.8 Oglas mora Uporabnik označiti v primerno kategorijo.

3.9 Uporabnik soglaša, da bo v primeru objave oglasa tretje osebe, prej pridobil njegovo pisno dovoljenje.

3.10 Uporabnik Spletnega mesta Vaven se zavezuje, da bo spoštoval naslednja navodila:

 • slikovni material in vsebina oglasa, ki predstavlja izdelek ali storitev mora biti resnična;
 • slikovni material in vsebina oglasa, ne sme biti nezakonita, zavajajoča in moralno sporna;
 • slikovni material in vsebina oglasa, ne sme kršiti pravic avtorstva intelektualne lastnine;
 • slikovni material in vsebina oglasa, ne sme biti identična oglasu drugega Uporabnika;
 • kontaktni podatki v oglasu morajo biti resnični;
 • oglas ne sme vsebovati kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega pisnega dovoljenja;
 • prepovedano je objavljanje oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi;
 • prepovedano je objavljenje oglasov (blaga in storitev), ki so z zakonom prepovedani;
 • oglas ne sme vsebovati vsebine in slikovnega materiala, ki je žaljiv ali škodljiv mladoletnim osebam;
 • prepovedano je oglaševanje spolnih dejanj proti plačilu;
 • prepovedano je oglaševati in prodajati blago ali storitve, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice;
 • prepovedano je oglaševanje osebnih posojil;
 • prepovedano je oglaševanje storitev za izboljšanje kreditnih ocen;
 • prepovedano je oglaševanje mrežnih marketing vsebin ter piramidnih igrah na srečo;
 • prepovedano je oglaševanje nedovoljenih iger na srečo;
 • prepovedano je objavljanje oglasov, ki nudijo dela ali zaposlovanje na črno;
 • prepovedano je oglaševanje alkohola, živil, živali, tobaka in tobačnih izdelkov;
 • prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga;
 • prepovedano je oglaševanje zdravil na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet;

3.11 VAVEN si pridržuje pravico do presoje ustreznosti oglasa in si nadalje pridržuje pravico do izbrisa le-tega brez navedbe razloga.

3.12 VAVEN si pridružuje pravico v primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev zakonodaje, da prijavi sum pristojnim organom.

3.13 VAVEN si pridružuje pravico, da v primeru suma kršitve veljavne zakonodaje, preda podatke o spornem oglasu tretjim osebam ali državnim organom, če le ti začnejo uradni postopek zoper Uporabnika, na katerega se sum kršitve zakonodaje nanaša.

3.14 VAVEN in njegovi lastniki ne odgovarjajo za resničnost in verodostojnost javno objavljenih oglasov in celotne vsebine oglasa, vključno z slikovnim, foto ter video materialom, povezavami, besedilom ter vsemi sestavnimi deli oglasa.

3.15 Uporabnik, ki objavi oglas, je v celoti in izključno odgovoren za izdelan in javno objavljen oglas, vključno s slikovnim materialom, foto ter video materialom, povezavami, besedilom in vsemi sestavnimi deli oglasa.

3.16 Na podlagi dogovora med Uporabniki preko Spletnega mesta vaven, si lahko Uporabniki lastne oglase brezplačno ali plačno izmenjajo na spletnih straneh, ki so v njihovi lasti.

3.17 Spletno mesto Vaven, omogoča Uporabniku oglaševanje izdelkov in storitev proti plačilu tretji osebi, ki ima registrirano dejavnost za opravljenje storitve ponujanje spletnega oglasnega prostora. Koriščenje vseh storitev in produktov Spletnega mesta Vaven, je na voljo zgolj na podlagi vplačanega dobroimetja. Možen način vplačila dobroimetja je s kreditnimi in debetnimi karticami. Minimalni enkratni znesek vplačila dobroimetja znaša 10 EUR, maksimalen znesek pa 5.000 EUR.

3.18 Z oddajo povpraševanja, se med Oglaševalcem in Ponudnikom spletnega oglasnega prostora vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja, ki lahko izhajajo iz neresničnih podatkov o Uporabniku, vsebini ponudbe, predmetu prodaje ipd .. se rešujejo izključno med Oglaševalcem in Ponudnikom spletnega oglasnega prostora.

3.19 Oglaševalec in Ponudnik spletnega oglasnega prostora na Spletnem mestu Vaven se strinjata, da je način spletnega poslovanja v določeni meri anonimen.

3.20 VAVEN ne prevzema odgovornosti v primerih, kadar Uporabnik na Spletnem mestu Vaven posreduje nepopolne, neresnične ali neverodostojne identifikacijske ter kontaktne podatke in s tem povzroči škodo drugemu Uporabniku. Uporabnik s sprejemanje teh Pravil in pogojev nosi izključno odgovornost za posledice, ki izhajajo iz vseh tveganj spletnega poslovanja.

3.21 Vsak Uporabnik Spletnega mesta Vaven sprejema ta Pravila in pogoje uporabe ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od VAVEN-a, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med Oglaševalec in Ponudnikom spletnega oglasnega prostora.

3.22 VAVEN ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med Uporabniki.

3.23 Končna cena za posamezno plačilo zakupa oglasnega prostora je vedno razvidna pred dokončno potrditvijio zakupa. Oglaševalec račun za opravljeno storitev prejme v svoj uporabniški račun. Končna cena za oglaševanje je dogovorjena med Oglaševalcem in Ponudnikom spletnega oglasnega prostora.

3.24 VAVEN si pridržuje pravico, da omeji ali zavrne vplačila ali izplačila, za katere sumi, da so nepooblaščena, goljufiva ali nezakonita.

3.25 Način plačila in izplačila vključujejo uporabo neodvisnih ponudnikov plačilnih storitev, kot je Stripe. Ti ponudniki plačilnih storitev lahko zaračunajo dodatne provizije pri obdelavi plačil v zvezi s plačilnimi storitvami. VAVEN ni odgovoren za takšne provizije in se v zvezi s tem odreče vsakršne odgovornosti. Za način plačila lahko veljajo tudi dodatni pogoji uporabe.

3.26 VAVEN ni odgovoren za kakršno koli izgubo, ki jo Uporabnik utrpi zaradi napačnih podatkov pri načinu plačila ali izplačila.

3.27 Če VAVEN ne more prevzeti Uporabnikovega plačila, bo Uporabnik obveščen o zavrnjenem plačilu.

3.28 Vplačana sredstva in zaslužek iz naslova storitve oddaje spletnega oglasnega prostora, ki ga ustvari Ponudnik spletnega oglasnega prostora se lahko koristijo izključno za storitve in produkte, ki jih nudi Spletno mesto Vaven.

3.29 V primerih, ko Uporabnik želi do vračila vplačanih sredstev, se vračilo izvede preko istega kanala, preko katerega so bila sredstva vplačana, vendar pri tem plača VAVEN-u provizijo v vrednosti 1% izplačane vrednosti. Uporabnik lahko v obdobju 30 dni izvede največ 2 izplačila. Minimalna vrednost enkratno izplačanih sredstev je 50 EUR, maksimalna pa 300 EUR.

3.30 V primerih izkazanega zmotnega nakazila Uporabnika, si VAVEN pridržuje pravico do stornacije transakcij in prenakazila vplačanih sredstev.

3.31 V primeru, da ima Uporabnik do VAVEN-a zapadle in neporavnane obveznosti, si VAVEN pridržuje pravico do poplačila teh obveznosti iz zneska dobroimetja.

3.32 Nekateri tipi oglasov imajo možnost povpraševanja preko kontaktnega obrazca, ki je namenjen izključno povpraševanju glede konkretne ponudbe. Prepovedano je pošiljanje obvestil s kakršnokoli drugo vsebino.

3.33 VAVEN si pridružuje pravico neodvisne in samostojne presoje o trajnem izbrisu oziroma ne objavi oglasa, če bi oglas škodoval Spletnemu mestu Vaven in VAVEN-u. VAVEN si v celoti pridržuje pravico, da samostojno in neodvisno ter brez obvestila nemudoma ukine dostop do uporabniškega računa Uporabniku, ki bi kršil ta Pravila in pogoje ali kakorkoli škodoval Spletnemu mestu Vaven, VAVEN-u ali njihovim lastnikom.

3.34 VAVEN si pridružuje pravico izbrisa ali zavrne objavo oglasa, če oglas vsebuje:

 • HTML kodo, razne programske skripte ali druge programske kode;
 • CSS stile ali povezave na kakšnekoli vrste datotek;
 • vtičnike na Facebook, Twitter ali podobna spletna mesta;
 • vsebine, za katere bi VAVEN presodil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na Spletno mesto Vaven;

3.35 Uporabnik se strinja, da bo vestno odgovarjal na vsa povpraševanja iz naslova oglaševanja ter odgovorno ter vestno komuniciral z drugimi Uporabniki, kadar je to potrebno. Uporabnik mora za uporabo Spletnega mesta Vaven imeti aktiven e-naslov.

3.36 Uporabnik se izrecno strinja, da VAVEN lahko uporablja (prikazuje) logotip na spletni strani www.vaven.co, kadar je iz e-naslova Obiskovalca pri registraciji nedvoumno jasno, v imenu katerega podjetja je opravil registracijo (npr. ime.priimek@imepodjetja.com). VAVEN si pridržuje pravico, da logotip podjetja v celoti pobarva v temno barvo. Prav tako se Uporabnik strinja, da lahko VAVEN njegov oglas, vključno s fotografijami ter celotno vsebino objavi na uradnih profilih VAVEN-a na naslednjih spletnih medijih: Facebook, Twitter, Instagram ter Linkedin. VAVEN se ob tem zavezuje, da ne bo objavljal osebnih in kontaktih podatkov, temveč le vsebino oglasa ali/in povezavo na oglas.

3.37 Celotna vsebina Spletnega mesta Vaven je pravno zaščitena, zato je kopiranje, distribuiranje, objavljanje, spreminjanje informacij na Spletni strani Vaven prepovedano. Prav tako so avtorsko zaščiteni vsi podatki, ki jih vnesejo na Spletno stran Vaven Uporabniki.

3.38 Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih Uporabnikov za reklamiranje storitev ali izdelkov.

3.39 Uporabniki se zavezujejo spoštovati avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine, ki varujejo katerikoli del Spletne strani Vaven.

4. Plačilni model "Pay as you go":

4.1 Ko se Oglaševalec in Ponudnik oglaševalskega prostora dogovorita o vseh bistvenih sestavinah pogodbe, se neposredno med njima vzpostavi pravno razmerje. S tem je sklenjena tudi posredniška pogodba med Uporabnikom in VAVEN-om. Šteje se, da je pogodba sklenjena na daljavo, storitev omogočanja javne objave oglasa (za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa je opravljena.

4.2 Spletno mesto Vaven omogoča CPM model oglaševanja (cost per mille - oziroma cena na 1000 prikazov oglasa na spletnem mestu) ter omogoča dogovor med Oglaševalcem in Ponudnikom spletnega oglasnega prostora na način "Pay As You Go", kar pomeni, da lahko Oglaševalec ali Ponudnik spletnega oglasnega prostora kadarkoli in brez razloga samostojno in neodvisno začasno ali v celoti prekineta dogovor o sprejetem oglaševanju (za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji), neglede na to, kakšen dogovor sta predhodno sprejela. V tem primeru, se posredniška pogodba med Uporabnikom in VAVEN-om prekine.

4.3 Oglaševalec in Ponudnik spletnega oglasnega prostora se strinjata, da VAVEN in njegovi lastniki v primeru, da se dogovor (za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) med Oglaševalcem in Ponudnikom oglasnega prostora zaradi kateregakoli razloga predčasno prekine, ne odgovarjajo za škodo, ki bi lahko izhajala iz takšnega ravnanja Oglaševalca ali Ponudnika spletnega oglasnega prostora, vključujoče in brez omejitev to velja tudi v primerih izgubljenega prihodka, izgube pričakovanega dobička ali poslovne izgube.

4.4 Oglaševalec se strinja in zavezuje, da bo VAVEN-u plačal provizijo v vrednosti 10% na opravljeno storitev oglaševanja, ki jo nudi Ponudnik spletnega oglasnega prostora. Oglaševalec plača provizijo iz vplačanih sredstev za oglaševanje na način, da se 10% provizija samodejno odšteje od končnega plačila storitve oglaševanja Ponudniku spletnega oglasnega prostora.

5. Vaven spletna prodaja (Vaven e-trgovina)

5.1 Spletna stran Vaven omogoča Uporabnikom spletno prodajo izdelkov in storitev preko zunanje storitve podjetja Stripe (Stripe Checkout). Z uporabo storitve Vaven se strinjate tudi s pravilnikom o uporabi in zasebnosti podjetja Stripe. Pogoji uporabe storitve Stripe Checkout: Pogoji uporabe. Politika zasebnosti podjetja Stripe: Politika zasebnosti.

5.2 Vaven spletni trgovec ima možnost izdelave in oddaje oglasa, ki se od običanjega oglasa razlikuje v tem, da oglas omogoča neposredni spletni nakup Kupcu. Uporabnik, ki uporablja storitev Vaven e-trgovina v skladu s temi Pravili in pogoji uporabe izključno v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.

5.3 Pri oglaševanju oglasa, ki uporablja storitev Vaven e-trgovina, je Vaven spletni trgovec dolžan spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), še posebej mora biti pozoren, da upošteva določbe, ki se navezujejo na pogodbe sklenjene na daljavo.

5.4 Spletno mesto Vaven ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med Vaven spletnim trgovcem in Kupci. Prav tako VAVEN in Spletno mestno Vaven ne opravlja drugih storitev, kot objavo oglasa, ki vsebuje storitev Vaven e-trgovina.

5.5 Vaven spletni trgovec preko Spletnega mesta Vaven v oglas navede naziv in svoj poslovni naslov podjetja, ki oglaševani izdelek ali storitev prodaja.

5.6 Vaven spletni trgovec mora pri izdelavi oglasa, navesti končno in zavezujočo ceno. V primeru, da je Vaven spletni trgovec zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV.

5.7 VAVEN je zgolj samo posrednik pri nakupu med Vaven spletnim trgovcem in kupcem in zagotavlja prenos plačilnih sredstev preko storitve Stripe Checkout od Kupca do Vaven spletnega trgovca.

5.8 Vaven spletni trgovec pri prejetem plačilu Kupca plača posredniško provizijo v vrednosti 10% celotnega zneska nakupa. V določenih primerih, se posredniška provizija lahko spreminja, vendar se to lahko zgodi pod posebenimi pogoji, ki jih v celoti sprejme VAVEN. Znesek provizije, se odšteje od celotnega zneska nakupa, znesek nakupa zmanjšan za 10% pa Vaven spletni trgovec prejme v svoja sredstva v Uporabniškem računu pod "Denarnica - sredstva".

5.10 Kupoprodajna pogodba se sklene nesposredno med Vaven spletnim trgovcem in Kupcem in sicer v trenutku, ko Kupec prejme potrdilo o naročilu.

5.11 Spletno mesto Vaven in storitev Vavem e-trgovina omogoča plačilo izdelkov in storitev z uporabo plačilnih debetnih in kreditnih kartic. Končni znesek oziroma končna cena za plačilo je razvidna Kupcu pred plačilom.

5.12 Vaven spletni trgovec je zavezan, da pazi, da so vse informacije in podatki o podjetju, ki jih vnese v oglas in Profil uporabnika resnični in pravilni, ter da so podatki skladni z veljavno zakonodajo ter izključno in v celoti prevzema vso odgovornost za morebitne napake ali manjkajoče podatke, ki bi imele kakšnokoli posredno ali neposredno škodo za VAVEN ali Potrošnika/Kupca.

5.13 Storitev Vaven e-trgovina omogoča zunanjo povezavo, do spletne strani Vaven spletnega trgovca, kjer mora obvezno zagotoviti Kupcu resnične in popolne podatke o:

 • svojem sedežu podjetja in registrirane dejavnosti;
 • aktivnih kontaktih;
 • opisu izdelka in/ali storitve;
 • ceni izdelka ali storitve z ali brez DDV (če Vaven spletni trgovec ni DDV zavezanec);
 • načinu in stroških dostave;
 • dobavljivosti izdelka in/ali storitve;
 • rok veljavnosti ponudbe in garancij;
 • rok, v katerih je možno odstopiti od pogodbe;
 • popolne informacije o postopku reklamacije ali odstopom od pogodbe.

 • 5.14 Vaven spletni trgovec se po opravljenem nakupu zavezuje, da bo Kupcu izstavil račun. Če je Vaven spletni trgovec DDV zavezanec, mora v skladu z veljavnim Zakonu o davku na dodano vrednost obračunati DDV.

  5.15 VAVEN ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z izpolnitvijo nakupa Kupca preko Vaven e-trgovine. Za izpolnitev nakupa je v celoti in izključno odgovoren Vaven spletni trgovec, ki trži in prodaja izdelke ali storitve. Vaven spletni trgovec v celoti in izključno prevzema odgovornosti, ki so:

 • izpolniti nakup, katerega je Kupec izvedel preko storitve Vaven e-trgovina;
 • dostaviti izdelek/ke v skladu z dogovorom med Vaven spletnim trgovcem in Kupcem;
 • plačilo vseh dostavnih stroškov, če je tak dogovor med Vaven spletnim trgovcem in Kupcem;
 • ažurna komunikacija s Kupci;
 • ažurna obdelava morebitnih reklamacij s strani Kupca;
 • ažurno vračilo vplačanih sredstev Kupcu na lastne stroške, v primeru upravičenih reklamacij, vračil in odstopa od pogodbe;
 • zagotavljanje garancij skladno z veljavno zakonodajo;
 • izvensodno reševanje sporov in kritje stroškov v zvezi s tem.

 • 5.16 Spletna stran Vaven se zavezuje obveščati Vaven spletnega trgovca o spremembah, ki vplivajo na delovanje Vaven e-trgovine.

  5.17 Vaven spletni trgovec se zavezuje, da bo v celoti spoštoval te Pogoje in pravila uporabe ter, da bo zagotavljal izdelke in storitve, ki jih oglašuje in prodaja na Spletni strani Vaven in z uporabo storitve Vaven e-trgovina.

  5.18 V primeru, da VAVEN ugotovi, da ima Vaven spletni trgovec več kot 30% reklamacij Kupcev, si pridržuje pravico do ukinitive Uporabniškega računa na Spletnem mestu Vaven. VAVEN v tem primeru ne prevzema kakšnihkoli poslovnih posledic in nima nobenih nadaljnih obveznosti do Vaven spletnega trgovca.

  5.19 VAVEN ne ureja ali shranjuje nobenih bančnih zapisov in plačilnih kartic Vaven spletnega trgovca in Kupcev.

  5.20 Kupci so odgovorni za nakupe, ki jih opravijo preko Vaven e-trgovine (Stripe Checkout). Vaven spletni trgovec je tisti, ki je v celoti in izključno odgovoren za zagotavljanje izdelkov ali storitev, ki jih prodaja z uporabo storitve Vaven e-trgovina (Stripe Checkout), in ne VAVEN ali podjetje Stripe.

  5.21 Stripe Checkout lahko prikaže pogoje in pravilnike, ki so povezani z izdelkom ali storitvijo, ki jih prodaja Vaven spletni trgovec. Vsebino vseh takih pravilnikov lahko Vaven spletni trgovec v obliki povezave (linka) doda med ustvarjanjem ponudbe. Upravitelj in Stripe ne nadzorujeta in ne prevzemata nikakršne odgovornosti za skladnost Vaven spletnega trgovca z vsebino njegovih politik in pogojev na njegovi spletni strani.

  5.22 Z uporabo storitve Vaven E-trgovina potrjujete, da ste stari vsaj 18 let in da ne boste uporabljali Vaven E-trgovine za kakršne koli goljufive ali nezakonite namene.

  5.23 VAVEN, vključno z vso vsebino, programsko opremo, funkcijami, materiali in informacijami, ki so na voljo v povezavi s storitvijo Vaven e-trgovina (Stripe Checkout) ali so dostopni prek njega, so na voljo »kot so«. VAVEN ne jamči za kakršne koli storitve ali vsebino, materiale, informacije in funkcije, ki jih omogoča Stripe Checkout ali za kakršno koli kršitev varnosti, povezane s prenosom občutljivih informacije prek Stripe Checkout. VAVEN ni odgovoren za kakršne koli prekinitve storitve, vključno, vendar ne omejeno na, okvare sistema ali druge motnje, ki lahko vplivajo na prejemanje, obdelavo, sprejemanje, dokončanje ali poravnavo plačilnih transakcij.

  5.24 VAVEN v nobenem primeru ni odgovoren do Uporabnika ali katere koli tretje osebe (Kupcem) pod nobenim pogojem za kakršno koli posredno, nesporedno škodo ali izgubo, vključno zaradi izgube dobička, prihodkov, dobro ime ali druge materialne in nematerialne izgube, ki lahko nastanejo v zvezi s storitvijo Vaven e-trgovina (Stripe Checkout) ali kupljenimi, prejetimi, prodanimi ali plačanimi izdelki in storitvami.

  5.25 VAVEN ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli okvaro ali zamudo, ki je posledica višje sile, vključno, vendar ne omejeno na vladne ukrepe ali teroristična dejanja, potres, požar, poplave, stavke, izpadi električne energije in izpadi interneta.

  5.26 Vaven spletni trgovec se strinja, da VAVEN do 15. v tekočem mesecu v imenu Vaven spletnega trgovca izda račun po dejansko realiziranih storitvah Vaven spletnega trgovca za pretekli mesec in ga posreduje na E-naslov, ki je naveden v Uporabniškem profilu v knjiženje.

  5.27 VAVEN kot ponudnik storitve Vaven e-trgovina (Stripe Checkout) ni pogodbena stranka v pogodbah sklenjenih posredno ali neposredno med Vaven spletnim trgovcem in Kupcem. Pri nakupu izdelka ali storitve, se Vaven spletni trgovec in Kupec strinjata, da se z nakupom sklene pogodba med njima in ne z VAVEN.

  6. Vaven e-trgovina za Kupca

  6.1 Z vnosom podatkov za plačilo v vnaprej pripravljene obrazce in potrditvijo izvedbe plačila, se Kupec strinja, da bo njegova plačila debetna ali kreditna kartica bremenjena za jasno navedenim zneskom, ki lahko vključuje DDV.

  6.2 Ob koncu plačilnega procesa, Kupec prejme obvestilo o uspešnem ali neuspešnem plačilu. V primeru uspešnega plačila je prejeto potrdilo dokazilo o uspešni transakciji. Vaven spletni trgovec mora dostaviti Kupcu račun za opravljeno storitev ali kupljen izdelek.

  6.3 Kupec ima pravico, da v roku 14 dni odstopi od pogodbe in vrne prejeto blago brez razloga. Pred tem, mora obvestiti Vaven spletnega trgovca, pri katerem je opravil nakup. Odgovornost Kupca je, da plača stroške vračila izdelka/ov.

  6.4 Vaven spletni trgovec je odgovoren, da Kupcu ob računu izstavi garancijski list, v kolikor Kupcu ob nakupu izdelka pripada garancija. Vse dodatne informacije glede koriščenja garancije mora zagotavljati Vaven spletni trgovec.

  6.5 VAVEN nima do Kupca nikakršnih obveznosti in ne zagotavlja nobenih garancij. VAVEN zagotavlja, da je plačilo za izdelke ali storitve med Vaven spletnim trgovcem in Kupcem uspešno ali neuspešno izvedena. Vse zahteve, reklamacije, vračila ter vsa komunikacija so stvar dogovora med Kupcem in Vaven spletnim trgovcem.

  6.6 Potrošniku (Kupcu) pripadajo pravice iz naslova stvarne napake na izdelkih, ki jih izvršuje neposredno pri Vaven spletnem trgovcu. Če Kupec ugotovi stvarno napako na izdelkih, mora o tem obvestiti Vaven spletnega trgovca in sicer v roku dveh mesecih od dneva, ko je Kupec napako odkril. Kupec je dolžan, da Vaven spletnemu trgovcu napako podrobno opiše ter omogoči Vaven spletnemu trgovcu, da izdelek, ki ima morebitno napako preveri.

  6.7 VAVEN ne sprejema nikakršne odgovornosti, če pride do sporazumnega reševanja spora med Kupcem in Vaven spletnim trgovcem. Celotno reševanje sporov med Kupcem in Vaven spletnim trgovcem je stvar vpletenih strank.

  7. Vaven promocijska koda za oglaševanje

  7.1 Promocijsko kodo, na svoj uporabniški račun prejmejo Uporabniki in je pomoč za začetek oglaševanja na Spletnem mestu Vaven.

  7.2 Do Vaven promocijske kode so upravičeni vsi novi Uporabniki Spletnega mesta Vaven.

  7.3 Oglaševalcem bodo zaračunani vsi stroški oglaševanja, ki presegajo vrednost promocijske kode. Oglaševalci lahko kadarkoli, preden se vrednost promocijske kode potroši, ustavijo objavo svojih oglasov, če ne želijo dodatnih stroškov za oglaševanje.

  7.4 Dobroimetje poteče 60 dni po tem, ko je naloženo na Uporabnikov račun. Stanje promocijskega dobroimetja in vse veljavne datume poteka veljavnosti lahko kadar koli preverite tako, da si v uporabniškem računu ogledate razdelek "Denarnica - Sredstva".

  7.5 Ponudba je odvisna od odobritve oglasa, veljavne registracije in sprejema splošnih pogojev uporabe Spletnega mesta Vaven.

  7.6 Promocijska koda je neprenosljiva in je ni mogoče vnovčiti za denar, prodati ali zamenjati. Ponudba poteče 1.8.2022.

  7.7 VAVEN lahko kadarkoli in iz kateregakoli razloga po svoji presoji prekliče ponudbo.

  7.8 Posamezni Uporabnik je upravičen do enega promocijskega dobroimetja.

  7.9 Pred pridobitvijo promocijskega dobroimetja, mora Uporabnik porabiti količino oglaševalskih sredstev, ki jih promocijska koda zahteva in uporabniški račun bo moral biti uspešno bremenjen.

  7.10 Ponudba je veljavna samo za Uporabnike z naslovom za izstavitev računa v Sloveniji. Oglaševalci so odgovorni za plačilo kakršnikoli nastalih davčnih obveznosti.

  7.11 Uporaba promocijske kode pomeni, da se strinjate in sprejemate te splošne pogoje uporabe. Ponudba ni veljavna v primerih, kjer zakon to prepoveduje.

  8. Partnerski program (Affiliate partner)

  8.1 Partnerski program omogoča, da vsak Uporabnik postane Affiliate partner, na način, da ustvari na zavihku Moj profil svojo unikatno affiliate povezavo do Spletnega mesta Vaven, ter jo objavi svojem ali drugem internetnem mediju.

  8.2 Partnerski program omogoča zaslužek (provizijo) Uporabnikom, ki postanejo Affiliate partnerji pod naslednjim pogojem: Ko nov Uporabnik preko unikatne partnerske povezave (linka) opravi registracijo in izvede plačljivo oglaševanje na Spletnem mestu Vaven, se Affiliate partnerju pripiše provizija v vrednosti 3% (brez DDV) izvedenega oglaševanja novega preusmerjenega Uporabnika. Ker pa mnogi Uporabniki ob svojem prvem obisku Spletnega mesta Vaven, še ne opravijo plačljivega oglaševanja, se Affiliate partnerju pripišejo provizije od vseh plačljivih oglaševanj, ki jih preusmerjeni Uporabnik opravi v obdobju 6 mesecev od prve preusmeritve.

  8.3 Affiliate partner se zavezuje, da bo pri uporabi partnerskega programa upošteval zakonodajo Republike Slovenije in ne bo kršil avtorskih ali licenčnih pravic in ob morebitni kršitvi prevzema vso odgovornost.

  8.4 VAVEN si pridržuje pravico prekiniti sodelovanje z Affiliate partnerjem, ki objavlja unikatno affiliate povezavo na spletnih straneh z nezakonito vsebino ali vsebino, ki bi lahko škodila ugledu VAVEN-a in prepovedati Affiliate partnerju objavljanje partnerskih povezav na takih spletnih straneh.

  8.5 Znesek provizije se obračuna od celotne vrednosti oglaševanja brez DDV.

  8.6 Affilate partner lahko zahteva izplačilo, ko doseže višino minimalnega izplačila provizije v vrednosti 50€.

  9. Posredniška pogodba

  9.1 VAVEN omogoča Uporabnikom objavljanje, ponujanje, iskanje, zakup in plačilo ter storitev spletnega oglaševanja. Prizadeva si najti in spraviti v stik Oglaševalca in Ponudnika spletnega oglasnega prostora, ki se bosta dogovarjala o njunem medsebojnem razmerju. Ob vzpostavitvi pravnega razmerja med Uporabnikoma, se Uporabnik zavezuje, da bo, na način in pod pogoji, kot so določeni v teh Pravilih in pogojih uporabe, VAVEN-u za to dal določeno plačilo/provizijo.

  9.2 VAVEN omogoča Vaven spletnemu trgovcu izdelavo oglasa, z možnostjo stortive Vaven e-trgovine, ki omogoča spletni nakup Kupcu. Ob vzpostavitvi pravnega razmerja med Kupcem, in Vaven spletnem trgovcem, se Vaven spletni trgovec zavezuje, da bo, na način in pod pogoji, kot so določeni v teh Pravilih in pogojih uporabe, VAVEN-u za to dal določeno plačilo/provizijo.

  10. Nedopustna uporaba Spletne strani Vaven

  10.1 Za nedopustno uporabo Spletne strani Vaven se šteje zlasti:

 • poskus pridobitve dostopa do uporabniškega računa, ki je bil dodeljen drugemu Uporabniku;
 • posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam;
 • kopiranje, obdelava ter spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov;
 • uporaba škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo Spletni strani Vaven;
 • vsaka uporaba, ki nasprotuje namenu zaradi katerega je Spletna stran Vaven narejena in kot to izhaja iz teh Pravil in pogojev uporabe.

 • 11. Omejitve in izključitev odgovornosti Upravljalca

  11.1 VAVEN izključuje vsakršno odgovornost in ni odgovoren za kakršno koli poškodbo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi ravnanja Uporabnikov, Uporabnikove interakcije z drugimi Uporabniki, vključno z oglaševanjem, nakupom, najemom, dogovorom, rezervacijo ali kakršno koli drugo rabo oglaševanega blaga ali storitev, ali, ki kakorkoli drugače izvira iz poslovnega razmerja med Uporabniki.

  11.2 Informacije, ki se objavljajo na Spletnem mestu Vaven so lahko netočne ali imajo tipkarske napake. VAVEN ne odgovarja za škodo zaradi možnosti nedelovanja Spletnega mesta Vaven ali izgube podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katerih koli drugih škod, ki izvirajo iz Uporabnikovega dostopanja do Spletnega mesta Vaven in njegove uporabe, nezmožnosti uporabe Spletnega mesta Vaven, kakršnekoli informacije ali vsebine, ki je na Spletnem mestu Vaven, Uporabnikove informacije ali gradiva posredovanega preko Spletnega mesta Vaven. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

  11.3 Uporabnik se strinja, da VAVEN ni pogodbena stranka v nobenem pogodbenem razmerju, sklenjenem med Uporabniki. VAVEN nima nadzora nad ravnanjem Uporabnikov in v zvezi s tem zavrača vsakršno svojo odgovornost.

  11.4 VAVEN in njegovi lastniki ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za zagotavljanje pravilnosti, točnosti, ažurnosti in popolnosti oglasov, objavljenih na Spletni strani Vaven. Vse informacije, gradiva in podatki na Spletni strani Vaven so zgolj informativne narave.

  11.5 VAVEN in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitno izgubo dobička, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa do Spletne strani Vaven, ne objave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju Spletnega mesta Vaven, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe Spletnega mesta Vaven.

  11.6 Spletno mesto Vaven se uporablja "takšno kot je", vključujoč celotno vsebino in vse funkcionalnosti.

  11.7 VAVEN in lastniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi izhajala iz uporabe ali nedelovanja Spletnega mesta Vaven, vključujoče in brez omejitev to velja tudi v primerih izgubljenega prihodka, izgube pričakovanega dobička, poslovne izgube, računalniške napake, nezmožnosti prijave v Spletno mesto Vaven zaradi kateregakoli razloga, izgube kakšnihkoli podatkov in izgube dobrega imena, razen v primeru, da bi VAVEN zaradi naklepnih ravnanj deloval v škodo Uporabniku.

  11.8 Spletno mesto Vaven vsebuje povezave na druge spletne strani. V teh primerih VAVEN ne odgovarja za vsebino na takšnih spletnih straneh, niti ne prevzema odgovornosti za morebitno nezakonito delovanje takšnih spletni strani. Če Uporabnik prepozna, da se na Spletnem mestu Vaven pojavi povezava do spletne strani, za katero sumi, da je kakorkoli škodljiva za Uporabnike in Spletno mesto Vaven, o tem nemudoma obvesti VAVEN, da lahko ustrezno ukrepa.

  12. Odgovornost za vsebino

  12.1 VAVEN ne odgovarja za kakršno koli vsebino, vključno z lastno vsebino ali Uporabniško vsebino. VAVEN nima nikakršnega vpliva pri oblikovanju Uporabniške vsebine in ne pomaga pri predstavitvi ali uporabi Uporabniške vsebine.

  12.2 Vsak Uporabnik je odgovoren za vso svojo vsebino ter se strinja in dovoljuje, da lahko VAVEN, shranjuje Uporabniško vsebino.

  12.3 VAVEN lahko preverja Uporabniško vsebino, vendar ne prevzema dolžnosti za nadzor nad vsebino, ki je lahko neprimerna, ali krši katere koli pravice tretjih oseb ali je bila naložena kakor koli v nasprotju s temi Pravili in pogoji uporabe in z vsakokratno veljavno zakonodajo.

  12.4 Uporabnik potrjuje in se zaveda, da je lahko z uporabo Spletne strani Vaven izpostavljen vsebini, ki je lahko žaljiva, netočna ali kako drugače neprimerna ali drugače zavajajoča.

  13. Spori med uporabniki

  13.1 V primeru morebitnih nesporazumov, nesoglasij ali sporov med Uporabniki, zaradi kakršnih koli kršitev teh Splošnih pogojev, pogodbenih ali zakonskih določil, se Uporabnik zavezuje, da bo vse nesporazume, nesoglasja ali spore poskušal rešiti po mirni poti. Uporabnik se zavezuje, da se bo z vsemi morebitnimi tožbenimi ali drugimi zahtevki, ki bi lahko izvirali iz pravnega razmerja z drugimi Uporabniki, obrnil neposredno na tega drugega Uporabnika. Vsi morebitni sodni spori med Uporabniki, se rešujejo po splošnih pravilih glede stvarne in krajevne pristojnosti, razen če se stranki izrecno dogovorita drugače.

  13.2 VAVEN nikoli ni, niti ne more biti naslovnik kakršnega koli tožbenega ali drugega zahtevka, ki bi lahko izviral iz pravnega razmerja med Uporabniki. VAVEN ni pasivno legitimiran, da bi lahko bil stranka kakršnega koli postopka, ki je posledica spora med Uporabniki in izvira iz razmerja med njimi.

  13.3 Ta omejitev ne velja za morebitne zahtevke, ki bi lahko izvirali iz razmerja med Uporabnikom in VAVEN-om.

  14. Višja sila

  14.1 VAVEN v skladu s temi Pravili in pogoji ni odgovoren zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju svojih obveznosti, in sicer iz katerega koli vzroka, na katerega nima vpliva in je posledica višje sile.

  15. Pritožbe in spori

  15.1 VAVEN spoštuje veljavno relavantno zakonodajo, zato se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

  15.2 V primeru težav Uporabnik vzpostavi stik z VAVEN, in sicer tako, da odda pritožbo preko e-poštnega naslova: support@vaven.co. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

  15.3 VAVEN si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

  16. Uporaba prava

  16.1 Vsi pravni akti, vključno s temi Pravili in pogoji uporabe, s katerimi VAVEN zagotavlja izvajanje svojih storitev, se uporabljajo in razlagajo v skladu s pravom Republike Slovenije

  16.2 V primeru težav Uporabnik vzpostavi stik z VAVEN, in sicer tako, da odda sporočilo preko e-poštnega naslova: info@vaven.co. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

  16.3 Reševanje morebitnih sporov med VAVEN-om in Uporabniki, pri katerih sporazumna rešitev ne bo mogoča, je v izključni krajevni pristojnosti sodišča v Ljubljani, z uporabo prava Republike Slovenije.

  17. Končne določbe

  17.1 VAVEN si pridržuje pravico, da iz poslovnih razlogov, kadarkoli prekine zagotavljanje Spletnega mesta Vaven.


  VAVEN, razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o.
  Litostrojska 40b
  1000 Ljubljana
  Slovenija


  Kontakt:
  contact@vaven.co
  #

  Povečajte prodajo akcijskih ponudb na vašem spletnem mestu.

  Ustvarite posebno ponudbo in jo izpostavite na svoji spletni strani.
  Registracija in uporaba 100% brezplačna.